Thanh lý CCDC

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > CCDC > Giảm CCDC >

Thanh lý CCDC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định khoản

1. Phân bổ giá trị còn lại của CCDC được thanh lý trong trường hợp CCDC vẫn còn giá trị sử dụng:

Nợ TK 623, 627, 641, 642...

Có TK 142, 242

2. Ghi nhận thu nhập thu được từ việc thanh lý CCDC

Nợ 111, 112...

Có 711                    Thu nhập khác

Ví dụ

Ngày 02/03/2015, công ty thanh lý điều hòa thuộc phòng Kế toán. Giá trị thanh lý thu hồi được là 1.500.000đ.

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Thanh lý CCDC" được thực hiện trên phần mềm theo các bước sau:

Bước 1: Ghi giảm CCDC được thanh lý trên sổ theo dõi CCDC

oVào phân hệ Công cụ dụng cụ\tab Ghi giảm, chọn chức năng Thêm:

Ghigiam_CCDC_duocthanhly_01

oNhập lý do và chọn các CCDC được ghi giảm.

oSau khi khai báo xong, nhấn Cất.

Bước 2: Cuối tháng, thực hiện phân bổ giá trị còn lại của CCDC được thanh lý vào chi phí

oVào phân hệ Công cụ dụng cụ\tab Phân bổ chi phí, chọn chức năng Thêm:

oChọn kỳ kế toán, sau đó nhấn Đồng ý:

Thanh_ly_CCDC_PhanboChiphiCCDC_01

oVới những CCDC đã được lập chứng từ ghi giảm trong tháng, hệ thống sẽ lấy toàn bộ giá trị còn lại của CCDC để thực hiện phân bổ

oKiểm tra chứng từ phân bổ, sau đó nhấn Cất.

Bước 3: Hạch toán thu nhập thu được từ việc thanh lý CCDC => tùy thuộc vào hình thức thanh toán mà việc hạch toán được thực hiện như sau:

oNếu thu được bằng tiền mặt thì hạch toán trên phân hệ Quỹ:

ThanhlyCCDC_ThutienThanhlyCCDC_01

oNếu thu được bằng tiền gửi thì hạch toán trên phân hệ Ngân hàng:

ThanhlyCCDC_Thutiengui_tienthanhlyCCDC_01

oTrường hợp thanh lý cần phải xuất hóa đơn thì sẽ thực hiện trên phân hệ Bán hàng:

Xuathoadon_banthanhlyCCDC_01