Xuất kho CCDC ra sử dụng (phân bổ 1 lần)

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > CCDC > Tăng CCDC >

Xuất kho CCDC ra sử dụng (phân bổ 1 lần)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định khoản

Nợ TK 623                    Chi phí sử dụng máy thi công

Nợ TK 627                    Chi phí sản xuất chung

Nợ TK 641                    Chi phí bán hàng

Nợ TK 642                    Chi phí quản lý doanh nghiệp

Có TK 153              Công cụ, dụng cụ    

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ xuất CCDC cho hoạt động sản xuất kinh doanh tính vào chi phí phí một lần, sẽ phát sinh các hoạt động sau:

1.Căn cứ vào yêu cầu sử dụng CCDC tại các bộ phận, kế toán kiểm tra nếu CCDC trong kho còn đủ để xuất sẽ viết phiếu xuất kho

2.Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt phiếu xuất kho

3.Căn cứ vào phiếu xuất kho đã duyệt, thủ kho thực hiện xuất kho, ký vào phiếu xuất kho và ghi sổ kho

4.Kế toán kho nhận phiếu xuất kho ghi sổ kế toán

5.Kế toán lập biên bản giao nhận CCDC

6.Sau khi bàn giao xong CCDC, Kế toán trưởng, Giám đốc, người giao, người nhận sẽ ký vào biên bản giao nhận CCDC

7.Kế toán CCDC nhận lại biên bản giao nhận CCDC để ghi sổ CCDC

Ví dụ

Ngày 18/02/2015, xuất 5 điện thoại để bàn sử dụng cho phòng Kinh doanh.

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Xuất kho CCDC ra sử dụng (phân bổ 1 lần)" được thực hiện trên phần mềm theo các bước sau:

Bước 1: Hạch toán nghiệp vụ xuất kho CCDC

oVào phân hệ Kho\tab Nhập, xuất kho, chọn chức năng Thêm\Xuất kho.

oChọn loại phiếu xuất kho là Khác (Xuất sử dụng, góp vốn ...):

HDTN_CCDC_TangCCDC_XuatkhoCCDCrasudung_phanbo1lan_b1

oKhai báo chứng từ xuất kho CCDC, sau đó nhấn Cất.

oNhấn chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu xuất kho cần in.

NOTE_iconnote Sau khi các chứng từ xuất kho CCDC được lập, Thủ kho sẽ thực hiện ghi sổ các chứng từ này để lên báo cáo kho.

Bước 2: Ghi tăng CCDC vào sổ theo dõi CCDC

oVào phân hệ Công cụ dụng cụ\tab Ghi tăng, chọn chức năng Thêm:

Khai báo các thông tin về CCDC được ghi tăng:

Ghitang_CCDC_thongtinchung_01

NOTE_iconnote Trường hợp đơn vị sử dụng 2 hệ thống sổ (quản trị và tài chính), kế toán có thể lấy thông tin CDCD được ghi tăng từ sổ này sang sổ kia thông qua chức năng Lấy CDCD từ hệ thống sổ quản trị (hoặc ngược lại)

Khai báo các đươn vị sử dụng CCDC được xuất kho:

GhiTang_CCDC_Thongtindonvi_01

Khai báo các đối tượng phục vụ cho việc phân bổ giá trị CCDC:

HDTN_CCDC_TangCCDC_XuatkhoCCDCrasudung_phanbo1lan_b2

oSau khi khai báo xong CCDC, nhấn Ghi tăng.

NOTE_iconnote 1. Trường hợp muốn khai báo các bộ phận cấu thành nên CCDC hoặc chọn các chứng từ liên quan đến việc ghi tăng CCDC, kế toán có thể khai báo thông tin trên tab Mô tả chi tiếtNguồn gốc hình thành.

        2. Có thể thực hiện ghi tăng cho nhiều CCDC cùng lúc bằng cách chọn chức năng Ghi tăng CCDC hàng loạt bên thanh tác nghiệp.