Mua CCDC về nhập kho

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > CCDC > Tăng CCDC >

Mua CCDC về nhập kho

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định khoản

Nợ TK 153                                        Giá mua chưa có thuế GTGT                              

Nợ TK 133                                        Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

    Có TK 111, 112, 331                Tổng giá thanh toán        

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ mua CCDC về nhập kho, sẽ phát sinh các hoạt động sau:

   1. Bộ phận/nhân viên có nhu cầu làm đề nghị mua CCDC gửi trưởng bộ phận, giám đốc phê duyệt đề nghị mua CCDC.

   2. Sau khi nhận được đề nghị mua CCDC, Nhân viên mua hàng tìm kiếm nhà cung cấp, báo giá và đề xuất lựa chọn nhà cung cấp, trình giám đốc phê duyệt.

   3. Nhân viên mua hàng lập đơn mua hàng, trình trưởng bộ phận và giám đốc phê duyệt và chuyển đơn mua hàng cho nhà cung cấp để đặt mua hàng.

   4. Nhà cung cấp thực hiện giao hàng, khi CCDC về đến kho, nhân viên mua hàng giao cho kế toán hóa đơn chứng từ và đề nghị viết Phiếu nhập kho.

   5. Kế toán kho lập Phiếu nhập kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng ký duyệt.

   6. Căn cứ vào phiếu nhập kho, thủ kho kiểm, nhận hàng và ký vào phiếu nhập kho.

   7. Thủ kho ghi sổ kho, lưu 1 liên phiếu nhập kho và chuyển 1 liên cho kế toán. Kế toán kho căn cứ vào phiếu nhập kho để ghi sổ kế toán kho.

   8. Kế toán mua hàng hạch toán thuế và kê khai hóa đơn đầu vào.

Ví dụ

Ngày 05/01/2017, đơn vị mua CCDC về nhập kho (chưa thanh toán tiền hàng):

Điện thoại bàn: 5 chiếc, đơn giá: 250.000, VAT: 10%

Máy phát điện: 1 chiếc, đơn giá: 20.000.000, VAT: 10%

Hướng dẫn trên phần mềm

Vào phân hệ Mua hàng, chọn Chứng từ mua hàng hóa (hoặc vào tab Mua hàng hóa, dịch vụ, nhấn Thêm\Chứng từ mua hàng hóa).

mua_CCDC_ve_nhap_kho_01

Khai báo các thông tin chi tiết của chứng từ mua hàng:

oChọn loại chứng từ mua hàng là Mua hàng trong nước nhập kho hoặc Mua hàng nhập khẩu nhập kho.

oKhai báo thông tin CCDC mua về nhập kho.

CCDC_xuatkhoCCDC_12

Nhấn Cất.

Khi có nhu cầu xuất kho CCDC ra sử dụng:

oVới CCDC phân bổ 1 lần thực hiện như hướng dẫn tại đây.

oVới CCDC phân bổ nhiều lần thực hiện như hướng dẫn tại đây.