Tăng CCDC

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > CCDC >

Tăng CCDC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Phân hệ Công cụ dụng cụ trên phần mềm MISASME.NET 2015 hỗ trợ giải quyết những nghiệp vụ ghi tăng CCDC sau:

Mua CCDC đưa vào sử dụng

Xuất kho CCDC ra sử dụng (phân bổ 1 lần)

Xuất kho CCDC ra sử dụng (phân bổ nhiều lần)