Ẩn/hiện tab trên các phân hệ

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Tiện ích > Các tiện ích chung khác >

Ẩn/hiện tab trên các phân hệ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Kế toán có thể lựa chọn việc ẩn/hiện các tab trên các phân hệ: Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý phát hành hoá đơn, Kho, Công cụ dụng cụ, Tài sản cố định, Tiền lương, Giá thành, Tổng hợp, Hợp đồng, Thủ kho, Thủ quỹ.

Ví dụ trên phân hệ Quỹ:

HDSD_CACTIENICHCHUNGKHAC_AN_hientab_b1