Các tiện ích chung khác

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Tiện ích >

Các tiện ích chung khác

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Phần mềm MISA SME.NET 2015 cung cấp một số tiện ích cho kế toán trong quá trình khai báo các danh mục, giúp đẩy nhanh thao tác trong quá trình khai báo:

Tìm nhanh tài khoản

Tìm nhanh đơn vị

Tìm nhanh nhóm khách hàng, nhà cung cấp

Tìm nhanh đối tượng

Tìm nhanh nhân viên

Tìm nhanh loại CCDC

Tìm nhanh loại TSCĐ

Tìm nhanh nhóm vật tư, hàng hoá, dịch vụ

Tìm nhanh kho

Tìm nhanh vật tư, hàng hoá

Tìm nhanh đối tượng tập hợp chi phí

Tìm nhanh loại công trình

Tìm nhanh công trình

Tìm nhanh khoản mục chi phí

Tìm nhanh ngân hàng

Tìm nhanh tài khoản ngân hàng

Tìm nhanh điều khoản thanh toán

Tìm nhanh mã thống kê

Tìm nhanh nhóm HHDV chịu thuế TTĐB

Tìm nhanh biểu thuế tài nguyên

Tìm nhanh loại tiền

Chọn nhóm khách hàng, nhà cung cấp

Chọn nhóm vật tư, hàng hoá

Thiết lập danh sách đơn giá mua cho từng vật tư, hàng hoá

Thiết lập danh sách đơn giá bán cho từng vật tư, hàng hoá