Thiết lập danh sách đơn giá mua cho từng vật tư, hàng hóa

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Tiện ích > Các tiện ích chung khác >

Thiết lập danh sách đơn giá mua cho từng vật tư, hàng hóa

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép khai báo các đơn giá mua theo từng đơn vị tính khác nhau đối với một vật tư, hàng hoá , giúp giảm thiểu thao tác cho kế toán khi khai báo chứng từ.

Cách thao tác

Nhấn chuột vào biểu tượng Bieu_tuong_chon tại phần thông tin Đơn giá mua khi khai báo vật tư, hàng hoá:

Thiet_lap_DS_don_gia_mua_01

Sau khi thiết lập xong danh sách đơn giá mua, nhấn Đồng ý => khi đó danh sách đơn giá vừa thiết lập sẽ được hệ thống tự động lấy lên khi khai báo chứng từ mua hàng để giảm thiểu thao tác nhập liệu cho kế toán.