Thiết lập danh sách đơn giá bán cho từng vật tư, hàng hoá

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Tiện ích > Các tiện ích chung khác >

Thiết lập danh sách đơn giá bán cho từng vật tư, hàng hoá

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép khai báo các đơn giá bán được áp dụng đối với một vật tư hàng hoá, giúp giảm thiểu thao tác cho kế toán khi khai báo chứng từ.

Cách thao tác

Nhấn chuột vào biểu tượng Bieu_tuong_chon tại phần thông tin Đơn giá bán khi khai báo vật tư, hàng hoá:

Thiet_lap_DS_don_gia_ban_01

Sau khi thiết lập xong các đơn giá bán, nhấn Cất => khi đó danh sách đơn giá vừa thiết lập sẽ được hệ thống tự động lấy lên khi khai báo chứng từ bán hàng để giảm thiểu thao tác nhập liệu cho kế toán.

NOTE_iconnote Đối với các hàng hoá áp dụng nhiều đơn vị quy đổi, còn có thể thiết lập đơn giá bán cho từng đơn vị quy đổi:

Thiet_lap_DS_don_gia_ban_03