Khai báo vật tư, hàng hoá

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Danh mục > Vật tư hàng hóa > Vật tư hàng hóa >

Khai báo vật tư, hàng hoá

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Cho phép khai báo thông tin về từng vật tư, hàng hoá, thành phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp.

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Cách thao tác

hmtoggle_plus1Khai báo vật tư, hàng hoá thông thường

Tại màn hình danh sách vật tư, hàng hoá, chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ:

HDSD_Danhmuc_VTHH_ThemVTHH_01

Khai báo các thông tin chi tiết về vật tư, hàng hoá => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo.

Với trường hợp này kế toán cần chọn tính chất là Vật tư hàng hoá, sau đó khai báo thông tin trên các tab chi tiết:

oTab Ngầm định: các thông tin sau khi được khai báo sẽ được tự động lấy lên các chứng từ mua bán vật tư, hàng hoá. Cụ thể:

Thông tin: Kho ngầm định, Tài khoản kho, TK chi phí, Tỷ lệ CKMH (%), Đơn giá mua, Thuế suất GTGT, Thuế suất thuế NK sẽ được lấy lên các chứng từ mua vật tư, hàng hoá.

Thông tin: Kho ngầm định, Tài khoản kho, TK doanh thu, Đơn giá bán, (nếu có tích chọn là đơn giá bán sau thuế), Thuế suất GTGT, Thuế suất thuế XK sẽ được lấy lên các chứng từ bán vật tư, hàng hoá.

oTab Chiết khấu: cho phép thiết lập các định mức chiết khấu thương mại sẽ được áp dụng khi bán vật tư, hàng hoá => với số lượng từ bao nhiêu đến bao nhiêu sẽ được hưởng chiết khấu bao nhiêu % hoặc bao nhiêu tiền:

HDSD_Danhmuc_VTHH_ThemVTHH_02

Sau khi khai báo xong nhấn Cất.

NOTE_iconnote Trường hợp doanh nghiệp áp dụng giá bán là giá sau thuế, kế toán sẽ phải vào menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Tuỳ chọn chung để tích chọn thông tin Có phát sinh bán hàng theo đơn giá sau thuế và khi khai báo vật tư hàng hoá kế toán sẽ phải tích chọn thông tin Giá bán là đơn giá sau thuế trên tab Ngầm định.

hmtoggle_plus1Khai báo vật tư, hàng hoá có áp dụng đơn vị tính quy đổi

Trường hợp này thường áp dụng đối với các vật tư, hàng hoá có nhu cầu quản lý theo đơn vị quy đổi (VD: từ thùng thành hộp, từ hộp thành chiếc...) => khi đó, kế toán sẽ thực hiện khai báo tương tự như khai báo vật tư, hàng hoá thông thường ở trên. Đồng thời trên tab Đơn vị chuyển đổi kế toán sẽ phải khai báo các đơn vị chuyển đổi được áp dụng đối với vật tư, hàng hoá:

HDSD_Danhmuc_VTHH_ThemVTHH_dvcd_03

Sau khi khai báo xong nhấn Cất.

NOTE_iconnote 1. Để tránh tình trạng giá trị bị lệch vài đơn vị lẻ khi in các báo cáo theo đơn vị quy đổi, khi khai báo vật tư, hàng hoá kế toán nên chọn đơn vị tính chính là đơn vị nhỏ nhất.

              2. Đối với các vật tư, hàng hoá áp dụng đơn vị tính quy đổi, có thể thiết lập được danh sách đơn giá muadanh sách đơn giá bán theo từng đơn vị quy đổi.

hmtoggle_plus1Khai báo hàng hoá có nhu cầu theo dõi mã quy cách

Trường hợp này thường áp dụng đối với các hàng hoá có nhu cầu quản lý theo nhiều mã quy cách (VD: Quần, áo, giầy...) => khi đó, kế toán sẽ thực hiện khai báo tương tự như khai báo vật tư, hàng hoá thông thường ở trên. Đồng thời trên tab Mã quy cách, kế toán sẽ phải khai báo các mã quy cách được áp dụng đối với hàng hoá:

HDSD_Danhmuc_VTHH_ThemVTHH_b4

NOTE_iconnote   Lưu ý: Nếu tích vào Danh sách chứng từ phát sinh mã quy cách thì sẽ hiển thị giao diện sau:

HDSD_Danhmuc_VTHH_ThemVTHH_03

hmtoggle_plus1Khai báo vật tư, hàng hoá được sử dụng để lắp ráp/tháo dỡ

Trường hợp này thường áp dụng với những vật tư được sử dụng để lắp ráp thành một thành phẩm hoặc được tháo dỡ từ một hàng hoá, thành phẩm (VD: máy tính...) => khi đó, kế toán sẽ thực hiện khai báo tương tự như khai báo vật tư, hàng hoá thông thường ở trên với tính chất của vật tư, hàng hoá là Thành phẩm. Đồng thời thực hiện khai thông tin về định mức lắp ráp hoặc tháo dỡ trên tab Định mức nguyên vật liệu:

HDSD_Danhmuc_VTHH_ThemVTHH_b5

hmtoggle_plus1Khai báo các mặt hàng dịch vụ

Áp dụng với những hàng hoá không có nhu cầu quản lý số lượng tồn trên kho, nhưng vẫn phát sinh hoạt động mua, bán (VD: chi phí mua hàng, chi phí vận chuyển, chi phí hải quan...) => khi đó, kế toán sẽ thực hiện khai báo tương tự như với vật tư, hàng hoá thông thường ở trên với tính chất của hàng hoá là Dịch vụ.

HDSD_Danhmuc_VTHH_ThemVTHH_dv01

NOTE_iconnote Đối với những hàng hoá vừa không có nhu cầu theo dõi tồn trên kho, vừa không phát sinh doanh thu, chi phí mà chỉ làm một chỉ tiêu phục vụ cho việc in hoá đơn GTGT như: chiết khấu thương mại... thì chọn tính chất của hàng hoá đó là Chỉ là diễn giải.

HDSD_Danhmuc_VTHH_ThemVTHH_b6

Xem thêm

Chọn nhóm vật tư, hàng hoá, dịch vụ

Tìm nhanh kho

Tìm nhanh tài khoản

Tìm nhanh nhóm hàng hoá, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

Nhập khẩu từ Excel