Vật tư hàng hóa

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Danh mục >

Vật tư hàng hóa

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nhóm danh mục Vật tư hàng hoá cho phép kế toán:

HDSD_Danhmuc_Vattuhanghoa_01

Thiết lập các đơn vị tính, phục vụ cho việc khai báo vật tư hàng hoá

Thiết lập các nhóm phục vụ cho công tác quản lý vật tư, hàng hoá

Quản lý các kho vật tư, hàng hoá của đơn vị

Quản lý danh sách vật tư, hàng hoá, công cụ dụng cụ của đơn vị