Nhóm Vật tư, hàng hóa, dịch vụ

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Danh mục > Vật tư hàng hóa >

Nhóm Vật tư, hàng hóa, dịch vụ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA SME.NET 2015 đã thiết lập sẵn một số danh mục nhóm vật tư, hàng hoá, phục vụ cho việc quản lý vât tư, hàng hoá của doanh nghiệp. Tuy nhiên, kế toán vẫn có thể bổ sung, sửa đổi lại nhóm vật tư, hàng hoá sao cho phù hợp với nhu cầu quản lý thực tế tại doanh nghiệp.

Cách thao tác

Vào menu Danh mục\Vật tư hàng hoá\Nhóm vật tư, hàng hoá, dịch vụ:

HDSD_Danhmuc_NhomVTHHDV_01

8 Khai báo nhóm vật tư, hàng hoá, dịch vụ

8Xuất khẩu Nhóm vật tư, hàng hóa, dịch vụ: Nhấn chọn chức năng iconXuatkhau trên thanh công cụ, trên màn hình hộp thoại Lưu tệp, chọn đường dẫn lưu file dữ liệu xuất khẩu từ chương trình ra máy tính, sau đó nhấn Save.

Xem thêm

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại màn hình danh sách danh mục