Khai báo nhóm vật tư, hàng hoá, dịch vụ

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Danh mục > Vật tư hàng hóa > Nhóm Vật tư, hàng hóa, dịch vụ >

Khai báo nhóm vật tư, hàng hoá, dịch vụ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép khai báo thông tin về từng nhóm vật tư, hàng hoá, dịch vụ.

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Cách thao tác

Tại màn hình danh sách nhóm vật tư, hàng hoá, dịch vụ, chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ:

Them_nhom_VTHH

Khai báo các thông tin về nhóm vật tư, hàng hoá => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo.

Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

  NOTE_iconnote1. Để sửa lại thông tin nhóm vật tư, hàng hoá, dịch vụ, sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ.

             2. Đối với các nhóm vật tư, hàng hoá, dịch vụ không có nhu cầu theo dõi nữa, có thể sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ, sau đó tích chọn thông tin Ngừng theo dõi.

Xem thêm

Tìm nhanh nhóm vật tư, hàng hoá, dịch vụ