Tìm nhanh nhóm vật tư, hàng hoá, dịch vụ

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Tiện ích > Các tiện ích chung khác >

Tìm nhanh nhóm vật tư, hàng hoá, dịch vụ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép tìm nhanh các nhóm vật tư, hàng hoá đã được khai báo trên danh mục Nhóm vật tư, hàng hoá, dịch vụ.

Cách thao tác

Nhấn chuột vào biểu tượng Bieu_tuong_xo_combo trên giao diện khai báo có liên quan đến việc chọn nhóm vật tư, hàng hoá, dịch vụ, sau đó nhấn chuột vào biểu tượng Bieu_tuong_tim_kiem (hoặc nhấn phím F3):

Tim_nhanh_nhom_VTHH

Sau khi chọn xong nhóm VTHH, nhấn Đồng ý để lấy thông tin vừa chọn ra danh mục/chứng từ đang khai báo.