Đơn vị tính

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Danh mục > Vật tư hàng hóa >

Đơn vị tính

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA SME.NET 2015 đã thiết lập sẵn danh sách đơn vị tính phục vụ cho việc khai báo vật tư, hàng hoá. Tuy nhiên, kế toán vẫn có thể bổ sung, sửa đổi lại đơn vị tính sao cho phù hợp với nhu cầu quản lý thực tế tại doanh nghiệp.

Cách thao tác

Vào menu Danh mục\Vật tư hàng hoá\Đơn vị tính:

HDSD_Danhmuc_VTHH_Donvitinh_01

8 Khai báo đơn vị tính

8Xuất khẩu Đơn vị tính: Nhấn chọn chức năng iconXuatkhau trên thanh công cụ, trên màn hình hộp thoại Lưu tệp, chọn đường dẫn lưu file dữ liệu xuất khẩu từ chương trình ra máy tính, sau đó nhấn Save.

Xem thêm

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại màn hình danh sách danh mục