Khai báo đơn vị tính

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Danh mục > Vật tư hàng hóa > Đơn vị tính >

Khai báo đơn vị tính

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép khai báo thông tin về từng đơn vị tính.

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Cách thao tác

Tại màn hình danh sách đơn vị tính, chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ:

Them_don_vi_tinh

Khai báo các thông tin về đơn vị tính => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo.

Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

NOTE_iconnote1. Để sửa lại thông tin đơn vị tính đã khai báo, sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ.

                2. Đối với những đơn vị tính không có nhu cầu theo dõi nữa, có thể sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ, sau đó tích chọn thông tin Ngừng theo dõi.