Khai báo kho

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Danh mục > Vật tư hàng hóa > Kho >

Khai báo kho

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép khai báo thông tin về từng kho quản lý vật tư, hàng hoá, dịch vụ.

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Cách thao tác

Tại màn hình danh sách kho, chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ:

HDSD_VTHH_KHo_Themkho

Khai báo các thông tin về kho => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo.

Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

NOTE_iconnote1. Để sửa lại thông tin một kho, sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ.

            2. Đối với các kho không có nhu cầu theo dõi nữa, có thể sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ, sau đó tích chọn thông tin Ngừng theo dõi.