Khai báo công thức tính số lượng

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Danh mục > Vật tư hàng hóa > Vật tư hàng hóa >

Khai báo công thức tính số lượng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép khai báo công thức tính số lượng mặt hàng.

Cách thao tác

Khi khai báo vật tư hàng hóa

Thiet_lap_cong_thuc_tinh_so_luong_03

Nếu tự thiết lập công thức thì thực hiện như sau

Thiet_lap_cong_thuc_tinh_so_luong_02