Tìm nhanh nhân viên

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Tiện ích > Các tiện ích chung khác >

Tìm nhanh nhân viên

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép tìm nhanh nhân viên đã được khai báo trên danh mục Nhân viên.

Cách thao tác

Nhấn chuột vào biểu tượng Bieu_tuong_xo_combo trên giao diện chứng từ khai báo có liên quan đến việc chọn thông tin nhân viên, sau đó nhấn chuột vào biểu tượng Bieu_tuong_tim_kiem (hoặc nhấn phím F3):

HDSD_CACTIENICHCHUNGKHAC_Timnhanhnhanvien

Sau khi chọn xong nhân viên, nhấn Đồng ý để lấy thông tin vừa chọn ra chứng từ đang khai báo.