Nhân viên

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Danh mục > Đối tượng >

Nhân viên

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Danh mục Nhân viên quản lý thông tin về nhân viên thuộc các phòng ban, bộ phận trong doanh nghiệp, phục vụ cho việc lập các chứng từ kế toán cũng như tính lương hàng tháng cho nhân viên.

Cách thao tác

Vào menu Danh mục\Đối tượng\Nhân viên:

HDSD_DANHMUC_Nhanvien_01

8 Khai báo nhân viên

8Gộp: Cho phép gộp thông tin của nhiều nhân viên thành 1 nhân viên duy nhất. Thao tác tương tự xem tại đây

8 Nhập khẩu danh sách nhân viên từ file excel: Thao tác chi tiết xem Tại đây

8Xuất khẩu danh sách nhân viên: Nhấn chọn chức năng iconXuatkhau trên thanh công cụ, trên màn hình hộp thoại Lưu tệp, chọn đường dẫn lưu file dữ liệu xuất khẩu từ chương trình ra máy tính, sau đó nhấn Save.

8 Thiết lập mẫu trên giao diện danh sách nhân viên

Xem thêm

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại màn hình danh sách danh mục