Khai báo nhà cung cấp

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Danh mục > Đối tượng > Nhà cung cấp >

Khai báo nhà cung cấp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép khai báo thông tin liên quan đến nhà cung cấp như: tên, địa chỉ, mã số thuế, tài khoản ngân hàng, thông tin về đối tượng liên hệ của nhà cung cấp (nếu có)...

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Cách thao tác

Tại màn hình danh sách nhà cung cấp, chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ:

Lựa chọn nhà cung cấp cần khai báo Tổ chức hay Cá nhân.

Trên tab Thông tin chung, khai báo các thông tin chi tiết về nhà cung cấp => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo:

Them_nha_cung_cap_01

Trên tab Khác, khai báo thông tin phục vụ cho việc liên hệ với nhà cung cấp:

HDSD_DM_NCC_KBNCC_b2

Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

NOTE_iconnote1. Trường hợp đối tượng khai báo vừa là nhà cung cấp, vừa là khách hàng, sẽ tích chọn vào phần thông tin Khách hàng => thông tin nhà cung cấp sẽ được hệ thống tự động chuyển sang cả danh mục khách hàng.

             2. Để sửa lại thông tin nhà cung cấp đã khai báo, sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ.

            3. Đối với những nhà cung cấp không có nhu cầu theo dõi nữa, có thể sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ, sau đó tích chọn thông tin Ngừng theo dõi.

Xem thêm

Chọn nhóm khách hàng, nhà cung cấp

Tìm nhanh điều khoản thanh toán

Nhập khẩu từ Excel