Khách hàng

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Danh mục > Đối tượng >

Khách hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Danh mục Khách hàng quản lý thông tin về các khách hàng của doanh nghiệp, phục vụ cho việc lập và hạch toán các chứng từ kế toán liên quan đến hoạt động bán hàng.

Cách thao tác

Vào menu Danh mục\Đối tượng\Khách hàng:

HDSD_Danhmuc_khachhang_01

8 Khai báo khách hàng

8Gộp: Cho phép gộp thông tin của nhiều khách hàng thành 1 khách hàng duy nhất. Thao tác chi tiết xem tại đây

8 Nhập khẩu danh sách khách hàng từ file excel: Thao tác chi tiết xem Tại đây

8Xuất khẩu danh sách khách hàng: Nhấn chọn chức năng iconXuatkhau trên thanh công cụ, trên màn hình hộp thoại Lưu tệp, chọn đường dẫn lưu file dữ liệu xuất khẩu từ chương trình ra máy tính, sau đó nhấn Save.

8 Thiết lập mẫu trên giao diện danh sách khách hàng

Xem thêm

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại màn hình danh sách danh mục