Khai báo khách hàng

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Danh mục > Đối tượng > Khách hàng >

Khai báo khách hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép khai báo thông tin liên quan đến khách hàng như: tên, địa chỉ, mã số thuế, tài khoản ngân hàng, thông tin về đối tượng liên hệ của khách hàng (nếu có)...

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Cách thao tác

Tại màn hình danh sách khách hàng, chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ:

Lựa chọn đối tượng cần khai báo là khách hàng tổ chức hay khách hàng cá nhân.

Trên tab Thông tin chung, khai báo các thông tin chi tiết về khách hàng => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo:

HDSD_Danhmuc_Khachhang_Themkhachhang_01

Trên tab Khác, khai báo thông tin phục vụ cho việc liên hệ khách hàng:

HDSD_Danhmuc_Khachhang_tabKhac_01

Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

NOTE_iconnote1. Trường hợp đối tượng khai báo vừa là khách hàng, vừa là nhà cung cấp, tích chọn vào phần thông tin Nhà cung cấp => thông tin khách hàng sẽ được hệ thống tự động chuyển sang cả danh mục nhà cung cấp.

            2. Để sửa lại thông tin khách hàng đã khai báo, sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ.

            3. Đối với những khách hàng không có nhu cầu theo dõi nữa, có thể sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ, sau đó tích chọn thông tin Ngừng theo dõi.

Xem thêm

Chọn nhóm khách hàng, nhà cung cấp

Tìm nhanh điều khoản thanh toán

Nhập khẩu từ Excel