Nhà cung cấp

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Danh mục > Đối tượng >

Nhà cung cấp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Danh mục Nhà cung cấp quản lý thông tin về các nhà cung cấp hàng hoá, dịch vụ cho doanh nghiệp, phục vụ cho việc lập và hạch toán các chứng từ kế toán liên quan đến hoạt động mua hàng.

Cách thao tác

Vào menu Danh mục\Đối tượng\Nhà cung cấp:

HDSD_Danhmuc_Nhacungcap_manhinhdanhsach_01

8 Khai báo nhà cung cấp

8Gộp: Cho phép gộp thông tin của nhiều nhà cung cấp thành 1 nhà cung cấp duy nhất. Thao tác tương tự xem tại đây

8 Nhập khẩu danh sách nhà cung cấp từ file excel: Thao tác chi tiết xem Tại đây

8Xuất khẩu danh sách nhà cung cấp: Nhấn chọn chức năng iconXuatkhau trên thanh công cụ, trên màn hình hộp thoại Lưu tệp, chọn đường dẫn lưu file dữ liệu xuất khẩu từ chương trình ra máy tính, sau đó nhấn Save.

8 Thiết lập mẫu trên giao diện danh sách nhà cung cấp

Xem thêm

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại màn hình danh sách danh mục