Đối tượng

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Danh mục >

Đối tượng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nhóm danh mục Đối tượng cho phép kế toán khai báo và quản lý danh sách khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên

HDSD_Danhmuc_Doituong_b1

Thiết lập các nhóm đối tượng phục vụ hoạt động quản lý danh sách khách hàng, nhà cung cấp

Quản lý danh sách khách hàng phục vụ hoạt động kế toán bán hàng

Quản lý danh sách nhà cung cấp phục vụ cho hoạt động kế toán mua hàng

Quản lý danh sách nhân viên phục vụ cho hoạt động tạm ứng, mua hàng, bán hàng... liên quan đến nhân viên