Nhóm khách hàng, nhà cung cấp

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Danh mục > Đối tượng >

Nhóm khách hàng, nhà cung cấp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Danh mục Nhóm khách hàng, nhà cung cấp quản lý thông tin về các nhóm đối tượng khác nhau, phục vụ cho việc quản lý danh sách khách hàng và nhà cung cấp của doanh nghiệp.

Cách thao tác

Vào menu Danh mục\Đối tượng\Nhóm khách hàng, nhà cung cấp:

HDSD_danhmuc_Nhomkhachhang-nhacungcap_01

8 Khai báo nhóm khách hàng, nhà cung cấp

8Xuất khẩu danh sách Nhóm khách hàng, nhà cung cấp: Nhấn chọn chức năng iconXuatkhau trên thanh công cụ, trên màn hình hộp thoại Lưu tệp, chọn đường dẫn lưu file dữ liệu xuất khẩu từ chương trình ra máy tính, sau đó nhấn Save.

Xem thêm

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại màn hình danh sách danh mục