Khai báo nhân viên

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Danh mục > Đối tượng > Nhân viên >

Khai báo nhân viên

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép khai báo thông tin về từng nhân viên trong doanh nghiệp.

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Cách thao tác

Tại màn hình danh sách nhân viên, chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ:

Them_nhan_vien_01

Khai báo các thông tin về nhân viên => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo.

Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

    NOTE_iconnote1. Trường hợp nhân viên khai báo vai trò là khách hàng/nhà cung cấp, tích chọn vào phần thông tin Là khách hàngLà nhà cung cấp => thông tin nhân viên sẽ được hệ thống tự động chuyển sang cả danh mục khách hàngdanh mục nhà cung cấp với tính chất là khách hàng/nhà cung cấp cá nhân

          2. Để sửa lại thông tin nhân viên đã khai báo, sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ.

         3. Đối với những nhân viên không có nhu cầu theo dõi nữa, có thể sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ, sau đó tích chọn thông tin Ngừng theo dõi.

Xem thêm

Tìm nhanh đơn vị

Nhập khẩu từ Excel