Tìm nhanh đơn vị

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Tiện ích > Các tiện ích chung khác >

Tìm nhanh đơn vị

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép tìm nhanh các chi nhánh/phòng ban/bộ phận đã được khai báo trên danh mục Cơ cấu tổ chức.

Cách thao tác

Nhấn chuột vào biểu tượng Bieu_tuong_xo_combo trên giao diện khai báo có thông tin liên quan đến đơn vị, sau đó nhấn chuột vào biểu tượng Bieu_tuong_tim_kiem (hoặc nhấn phím F3):

Tim_nhanh_don_vi

Sau khi chọn xong đơn vị, nhấn Đồng ý để lấy thông tin vừa chọn ra danh mục/chứng từ đang khai báo.