Cơ cấu tổ chức

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Danh mục >

Cơ cấu tổ chức

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Danh mục Cơ cấu tổ chức quản lý cơ cấu chi nhánh, phòng ban, bộ phận trong doanh nghiệp, phục vụ cho công tác hạch toán và quản lý chứng từ, báo cáo thống kê của doanh nghiệp

Cách thao tác

Vào menu Danh mục\Cơ cấu tổ chức:

HDSD_danhmuc_Cocautochuc_manhinhdanhsach_01

8 Khai báo cơ cấu tổ chức

8Xuất khẩu danh sách cơ cấu tổ chức: Nhấn chọn chức năng iconXuatkhau trên thanh công cụ, trên màn hình hộp thoại Lưu tệp, chọn đường dẫn lưu file dữ liệu xuất khẩu từ chương trình ra máy tính, sau đó nhấn Save.

Xem thêm

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại màn hình danh sách danh mục