Khai báo nhóm khách hàng, nhà cung cấp

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Danh mục > Đối tượng > Nhóm khách hàng, nhà cung cấp >

Khai báo nhóm khách hàng, nhà cung cấp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép khai báo một nhóm đối tượng, phục vụ cho việc quản lý khách hàng và nhà cung cấp của doanh nghiệp.

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Cách thao tác

Tại màn hình danh sách nhóm khách hàng, nhà cung cấp, chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ:

Them_nhom_KH_NCC

Khai báo thông tin về nhóm khách hàng, nhà cung cấp => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo.

Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

NOTE_iconnote1. Để sửa lại thông tin nhóm khách hàng, nhà cung cấp đã khai báo, sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ.

             2. Đối với các nhóm khách hàng, nhà cung cấp không có nhu cầu theo dõi nữa, có thể sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ, sau đó tích chọn thông tin Ngừng theo dõi.

Xem thêm

Tìm nhanh nhóm khách hàng, nhà cung cấp