Lương nhân viên

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Danh mục >

Lương nhân viên

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nhóm danh mục Lương nhân viên cho phép kế toán:

HDSD_Danhmuc_Luongnhanvien_01

Thiết lập các ký hiệu chấm công phục vụ cho công tác chấm công nhân viên hàng tháng

Quản lý biểu tính thuế thu nhập các nhân theo tháng/năm phục vụ cho công tác tính lương nhân viên hàng tháng