Ký hiệu chấm công

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Danh mục > Lương nhân viên >

Ký hiệu chấm công

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA SME.NET 2015 đã thiết lập sẵn danh sách các ký hiệu, phục vụ cho việc chấm công nhân viên hàng tháng. Tuy nhiên, kế toán vẫn có thể bổ sung, sửa đổi lại các ký hiệu chấm công sao cho phù hợp với nhu cầu quản lý thực tế tại doanh nghiệp.

Cách thao tác

Vào menu Danh mục\Lương nhân viên\Ký hiệu chấm công:

HDSD_Danhmuc_Luongnhanvien_ManhinhKyhieuchamcong_01

8 Khai báo ký hiệu chấm công

8Xuất khẩu danh sách ký hiệu chấm công: Nhấn chọn chức năng iconXuatkhau trên thanh công cụ, trên màn hình hộp thoại Lưu tệp, chọn đường dẫn lưu file dữ liệu xuất khẩu từ chương trình ra máy tính, sau đó nhấn Save.

Xem thêm

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại màn hình danh sách danh mục