Khai báo ký hiệu chấm công

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Danh mục > Lương nhân viên > Ký hiệu chấm công >

Khai báo ký hiệu chấm công

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép khai báo thông tin về từng ký hiệu chấm công.

Cách thao tác

Tại màn hình danh sách ký hiệu chấm công, chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ:

Them_ky_hieu_cham_cong

Khai báo các thông tin về ký hiệu chấm công => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo.

Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

NOTE_iconnote1. Trường hợp muốn hiển thị ký hiệu chấm công khi tạo bảng chấm công trên phân hệ Tiền lương, kế toán sẽ tích chọn vào thông tin Là ký hiệu mặc định khi lập bảng chấm công (trên danh sách ký hiệu chấm công sẽ chỉ có duy nhất một ký hiệu được tích chọn là ký hiệu mặc định).

      2. Để sửa lại thông tin ký hiệu chấm công đã khai báo, sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ.

     3. Đối với những ký hiệu chấm công không có nhu cầu theo dõi nữa, có thể sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ, sau đó tích chọn thông tin Ngừng theo dõi.