Lập bảng chấm công

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Tiền lương > Chấm công >

Lập bảng chấm công

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Cho phép lập bảng chấm công chi tiết hàng tháng.

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Cách thao tác

hmtoggle_plus1Lập bảng chấm công theo buổi

Tại phân hệ Tiền lương, chọn chức năng Chấm công bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Chấm công chọn chức năng Thêm).

Chọn hình thức chấm công là Chấm công theo buổi:

Tao_bang_cham_cong_01

Thiết lập thông tin thời gian, phòng ban cần chấm công, sau đó nhấn Đồng ý => hệ thống tự động sinh ra bảng chấm công với ký hiệu chấm công ngầm định đã được thiết lập trên danh mục Ký hiệu chấm công:

Tao_bang_cham_cong_02

Sau khi cập nhật thông tin công thực tế của nhân viên, nhấn Cất.

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu cần in => có thể theo mẫu do phần mềm cung cấp hoặc theo mẫu đặc thù của doanh nghiệp (xem thêm chức năng Thiết kế mẫu chứng từ).

NOTE_iconnote1. Để thêm dòng thông tin chấm công cho nhân viên, tại màn hình bảng chấm công tương ứng, nhấn chuột phải và chọn Thêm dòng. Ngược lại để xóa dòng chấm công thì chọn dòng muốn xóa, nhấn chuột phải và chọn Xóa dòng

HDSD_TIENLUONG_CHAMCONG_lapbangchamcong_note1

2. Để sao chép dữ liệu chấm công cho các dòng phía dưới

HDSD_TIENLUONG_CHAMCONG_Lapbangchamcong_note2

3. Để sao chép dữ liệu chấm công cho ngày khác

HDSD_TIENLUONG_CHAMCONG_lapbangchamcong_note3

 

hmtoggle_plus1Lập bảng chấm công theo giờ

Tại phân hệ Tiền lương, chọn chức năng Chấm công bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Chấm công chọn chức năng Thêm).

Chọn hình thức chấm công là Chấm công theo giờ:

Tao_bang_cham_cong_03

Thiết lập thông tin thời gian, phòng ban cần chấm công, sau đó nhấn Đồng ý => hệ thống tự động sinh ra bảng chấm công với ký hiệu chấm công ngầm định đã được thiết lập trên danh mục Ký hiệu chấm công:

Tao_bang_cham_cong_04

Sau khi cập nhật thông tin công thực tế của nhân viên, nhấn Cất.

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu cần in => có thể theo mẫu do phần mềm cung cấp hoặc theo mẫu đặc thù của doanh nghiệp (xem thêm chức năng Thiết kế mẫu chứng từ).

NOTE_iconnote1. Trường hợp muốn chấm công cả ngày thứ 7, chủ nhật hoặc muốn ẩn ngày thứ 7, chủ nhật trên bảng chấm công, vào menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Tiền lương để thiết lập.

             2. Để thêm mới hoặc xoá bỏ thông tin về một nhân viên trên bảng chấm công chi tiết, nhấn chuột phải trên bảng tổng hợp chấm công và chọn chức năng Thêm mới hoặc Xoá dòng.

        3. Để thực hiện sao chép dữ liệu chấm công cho các dòng bên dưới hoặc cho các ngày khác, nhấn chuột phải trên bảng chấm công và lần lượt tương ứng chọn Sao chép dữ liệu cho các dòng phía dưới hoặc Sao chép dữ liệu cho các ngày khác. Thao tác chi tiết xem phần Chú ý của mục Lập bảng chấm công theo buổi bên trên

            4. Từ bảng chấm công, có thể lập luôn bảng tính lương căn cứ vào bảng chấm công chi tiết bằng cách chọn chức năng Sinh bảng lương trên thanh công cụ.

           5. Đối với dữ liệu hạch toán đa chi nhánh và sử dụng cả hai hệ thống sổ (tài chính và quản trị), hệ thống không cho phép lập bảng chấm công cho các chi nhánh có thời gian trùng nhau. Đồng thời, bảng chấm công chi tiết được lập khi đang làm việc tại chi nhánh nào, sổ nào chỉ được lưu trên chi nhánh đó và sổ đó.

Xem thêm

Tuỳ chọn in

Tìm nhanh nhân viên