Tổng hợp chấm công

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Tiền lương >

Tổng hợp chấm công

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Quản lý danh sách các bảng chấm công tổng hợp để phục vụ cho việc tính lương hàng tháng trong doanh nghiệp.  

HDSD_TIENLUONG_Tonghopchamcong_manhinhds

Trên tab Tổng hợp chấm công, có thể thực hiện các chức năng sau:

8 Lập bảng chấm công tổng hợp

Xem thêm

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ