Tiền lương

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ >

Tiền lương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Phân hệ Tiền lương cho phép quản lý hoạt động chấm công, tính lương, cũng như trả lương hàng tháng cho nhân viên trong doanh nghiệp.

Quy trình nghiệp vụ:

HDSD_TIENLUONG_quytrinh

Tải tất cả phim hướng dẫn các nghiệp vụ quản lý Tiền lương tại đây

Tại đây, có thể hạch toán các nghiệp vụ tiền lương sau:

Thiết lập các quy định phục vụ việc tính lương

Lập bảng chấm công

Lập bảng tính lương

Hạch toán chi phí lương

Trả lương cho nhân viên

Nộp bảo hiểm cho nhân viên

Xem thêm

Ẩn/hiện các tab trên phân hệ Tiền lương