Hạch toán chi phí lương

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Tiền lương >

Hạch toán chi phí lương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định khoản

Nợ TK 622                   Chi phí nhân công trực tiếp

Nợ TK 623                   Chi phí sử dụng máy thi công (6231)

Nợ TK 627                   Chi phí sản xuất chung (6271)

Nợ TK 641                   Chi phí bán hàng (6411)

Nợ TK 642                   Chi phí quản lý doanh nghiệp (6421)

Có TK 334             Phải trả người lao động (3341, 3348)

Có TK 338             Phải trả, phải nộp khác (3382, 3383, 3384)

Ví dụ

Ngày 28/02/2015, kế toán hạch toán chi phí lương tháng 2.

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Hạch toán chi phí lương" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Vào phân hệ Tiền lương\tab Hạch toán chi phí, chọn chức năng Thêm:

Chon_Bang_luong

Chọn bảng lương, sau đó nhấn Đồng ý => hệ thống sẽ tự động hạch toán chi phí lương căn cứ vào thông tin từ bảng lương đã chọn:

Bang_Hach_toan_chi_phi_luong

Kiểm tra lại chứng từ hạch toán, sau đó nhấn Cất.