Trả lương cho nhân viên

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Tiền lương >

Trả lương cho nhân viên

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định khoản

Nợ TK 334                                    Phải trả cho người lao động

Có TK 111, 112                              

Ví dụ

Ngày 28/02/2014, kế toán thực hiện chi trả lương cho nhân viên

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Trả lương cho nhân viên" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Vào phân hệ Tiền lương chọn chức năng Trả lương bên thanh tác nghiệp, kế toán có thể lựa chọn:

oTrả lương cho nhân viên bằng tiền mặt

oTrả lương cho nhân viên thông qua chuyển khoản ngân hàng