Nộp bảo hiểm cho nhân viên

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Tiền lương >

Nộp bảo hiểm cho nhân viên

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định khoản

Nợ TK 338                                 Phải trả, phải nộp khác (3382, 3383, 3384, 3386)

Có TK 111, 112          

 

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Nộp bảo hiểm cho nhân viên" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Vào phân hệ Tiền lương chọn chức năng Nộp bảo hiểm bên thanh tác nghiệp, kế toán có thể lựa chọn:

oNộp bảo hiểm bằng tiền mặt

oNộp bảo hiểm thông qua chuyển khoản ngân hàng