Các điểm mới trên MISA SME.NET 2015

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Tiền lương >

Các điểm mới trên MISA SME.NET 2015

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

1.Nghiệp vụ

 

 

STT

Nhóm nghiệp vụ

Nghiệp vụ

Cách làm trên MISA SME.NET 2015

Cách làm trên MISA SME.NET 2012

 

1

Chấm công

Lập bảng chấm công chi tiết

Điểm khác:

 

Cách thao tác:

Vào phân hệ Tiền lương, chọn tab Chấm công thực hiện chức năng Thêm

Chọn hình thức chấm công

Thiết lập & cập nhật các thông tin chấm công cần thiết, nhấn Cất. Thao tác chi tiết tham khảo tại đây

Có đáp ứng

2

Tổng hợp chấm công

Lập bảng chấm công tổng hợp

 

Điểm khác:

 

Cho phép lập bảng chấm công tổng hợp từ bảng chấm công chi tiết hoặc nhập khẩu từ Excel. Cho phép nhập được số giờ làm thêm để phục vụ cho việc tính lương làm thêm giờ

Cách thao tác:

Vào phân hệ Tiền lương, chọn tab Tổng hợp Chấm công thực hiện chức năng Thêm hoặc nhấn chọn chức năng Tổng hợp chấm công bên thanh tác nghiệp

Chọn hình thức chấm công là Chấm công theo buổi hoặc Chấm công theo giờ

Khai báo các thông tin cần thiết rồi nhấn Cất. Thao tác chi tiết tham khảo tại đây

Không có

6

Bảng lương

Bảng lương cố định
Bảng lương theo giờ
Bảng lương theo buổi
Bảng lương tạm ứng

 

Điểm khác:

 

Cải tiến so với MISA SME.NET 2012:

Lương cở bản: Cho phép người dùng tùy chọn tính lương cơ bản dựa theo hệ số và mức lương tối thiểu hay tính lương cơ bản dựa trên lương thỏa thuận của từng nhân viên

Cho phép phân bổ chi phí lương cho các đối tượng chịu chi phí như đơn vị, công trình, đơn hàng, hợp đồng, đối tượng THCP...

 

Cách thao tác

 

Tính lương

Tại phân hệ Tiền lương, chọn chức năng Tính lương bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Tính lương chọn chức năng Thêm).

Chọn loại bảng lương: lương cố định; Lương thời gian theo buổi; Lương thời gian theo giờ; Lương tạm ứng

Khai báo các thông tin cần thiết rồi nhấn Cất.Thao tác chi tiết tham khảo tại đây

Phân bổ chi phí lương

Trên giao diện chi tiết của bảng lương sau khi Cất, nhấn chọn chức năng Phân bổ trên thanh công cụ

Lựa chọn tiêu chí phân bổ:

Phân bổ theo đơn vị: Phân bổ chi phí lương của từng đơn vị/phòng ban cho các đối tượng chịu chi phí

Phân bổ chi tiết theo nhân viên: Phân bổ chi phí lương của từng nhân viên cho các đối tượng chịu chi phí

Nhấn Đồng ý, xuất hiện giao diện Phân bổ chi phí lương

- Lương cơ bản đang tính dựa trên hệ số và mức lương tối thiểu hoặc nhập tay
- Không có phân bổ chi phí lương

7

Hạch toán chi phí lương


Giống MISA SME.NET 2012

 

Cách thao tác

 

Tại phân hệ Tiền lương, chọn chức năng Hạch toán chi phí lương bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Hạch toán chi phí chọn chức năng Thêm

Chọn bảng lương cần hạch toán chi phí, sau đó nhấn Đồng ý => hệ thống tự động sinh ra chứng từ hạch toán chi phí lương

Kiểm tra lại các thông tin trên chứng từ do hệ thống tự động sinh ra => nếu sai sót kế toán có thể sửa lại trực tiếp bằng tay.

Sau khi kiểm tra xong, nhấn Cất.


 

 

2.Báo cáo

 

STT

Tên báo cáo trên MISA SME.NET  2012

Tên báo cáo trên MISA SME.NET  2015

Cách xem báo cáo trên MISA SME.NET  2015

 

1

Danh sách cán bộ

Danh sách nhân viên

Vào menu Danh mục\Đối tượng\Nhân viên

2

01a-LĐTL: Bảng chấm công

Chưa có 

 

3

02-LĐTL: Bảng thanh toán tiền lương (Lương thời gian)

Bảng thanh toán tiền lương (Theo giờ hoặc theo buổi)

Vào phân hệ Tiền lương

Chọn Bảng thanh toán tiền lương theo giờ hoặc  Bảng thanh toán tiền lương theo buổi

Thực hiện In

4

02-LĐTL: Bảng thanh toán tiền lương (Lương cơ bản cố định)

Bảng thanh toán tiền lương (Lương cơ bản cố định)

Vào phân hệ Tiền lương

Chọn Bảng thanh toán tiền lương (Lương cơ bản cố định)

Thực hiện In

5

02-LĐTL: Bảng thanh toán tiền lương (Lương cơ bản cố định) (Mẫu A4)

02-LĐTL: Bảng thanh toán tiền lương (Lương cơ bản cố định) (Mẫu A4)

Vào phân hệ Tiền lương

Chọn Bảng thanh toán tiền lương (Lương cơ bản cố định) (Mẫu A4)

Thực hiện In

6

02-LĐTL: Bảng thanh toán tiền lương (Lương thời gian) (Mẫu A4)

02-LĐTL: Bảng thanh toán tiền lương (Lương thời gian) (Mẫu A4)

Vào phân hệ Tiền lương

Chọn 02-LĐTL: Bảng thanh toán tiền lương (Lương thời gian) (Mẫu A4)

Thực hiện In

7

Chi tiết công nợ nhân viên

Sổ chi tiết tài khoản theo đối tượng

Vào cây danh sách báo cáo trên chương trình

Chọn nhóm báo cáo Tổng hợp\Sổ chi tiết tài khoản theo đối tượng

Chọn loại đối tượng là Nhân viên

8

Chi tiết công nợ nhân viên (Mẫu quản trị)

Sổ chi tiết tài khoản theo đối tượng

Vào cây danh sách báo cáo trên chương trình

Chọn nhóm báo cáo Tổng hợp\Sổ chi tiết tài khoản theo đối tượng

Chọn loại đối tượng là Nhân viên

9

Tổng hợp công nợ nhân viên

Tổng hợp công nợ nhân viên

Vào cây danh sách báo cáo trên chương trình

Chọn nhóm báo cáo Tổng hợp\Tổng hợp công nợ nhân viên

10

Báo cáo tổng hợp lương cán bộ

Chưa có

 

11

Bảng lương tạm ứng

Bảng lương tạm ứng

Vào phân hệ Tiền lương

Chọn Bảng lương tạm ứng

Thực hiện In