Lập bảng lương

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Tiền lương > Tính lương >

Lập bảng lương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Cho phép lập bảng tính lương hàng tháng cho từng nhân viên.

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Cách thao tác

hmtoggle_plus1Lập bảng lương cố định

Cho phép lập tính lương căn cứ vào mức Lương thoả thuận đã được khai báo khi khai báo nhân viên (không phụ thuộc vào các bảng chấm công chi tiết)

Tại phân hệ Tiền lương, chọn chức năng Tính lương bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Tính lương chọn chức năng Thêm).

Chọn loại bảng lương là Lương cố định (không dựa trên bảng chấm công):

Tao_bang_luong_01

Thiết lập thông tin thời gian, phòng ban cần tính lương.

Có thể lựa chọn tạo bảng tính lương từ một bảng lương đã có trên phần mềm hoặc tạo một bảng lương hoàn toàn mới.

Sau khi khai báo xong, nhấn Đồng ý, hệ thống tự động tính ra lương của nhân viên căn cứ vào mức lương thoả thuận, mức lương phụ thuộc và số người giảm trừ đã khai báo khi khai báo nhân viên:

Tao_bang_luong_02

Có thể thêm cột, bớt cột trên bảng lương bằng cách nhấn vào chức năng Mẫu trên thanh công cụ để Sửa mẫu bảng lương.

Chương trình đã tự mặc định công thức cho các cột, có thể thiết lập lại công thức các cột trên bảng lương bằng cách nhấn chuột phải vào cột cần thiết lập công thức, chọn chức năng Lập công thức cho cột.

Nếu muốn sao chép dữ liệu của cùng 1 cột cho các dòng phía sau thì thực hiện chọn vào giá trị tại cột đó, nhấn chuột phải chọn chức năng Sao chép dữ liệu cho các dòng phía dưới.

Có thể nhập trực tiếp số liệu vào từng cột, sau đó nhấn Cất.

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu cần in.

hmtoggle_plus1Lập bảng lương thời gian theo buổi

Cho phép lập tính lương thời gian theo buổi căn cứ vào bảng tổng hợp chấm công theo buổi.

Tại phân hệ Tiền lương, chọn chức năng Tính lương bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Tính lương chọn chức năng Thêm).

Chọn loại bảng lương là Lương thời gian theo buổi:

Tao_bang_luong_03

Thiết lập thông tin thời gian, phòng ban cần tính lương.

Có thể lựa chọn tạo bảng tính lương từ một bảng lương đã có trên phần mềm hoặc tạo một bảng lương hoàn toàn mới.

Sau khi khai báo xong, nhấn Đồng ý, hệ thống tự động tính ra lương của nhân viên căn cứ vào bảng tổng hợp chấm công theo buổi đã được lập trên tab Tổng hợp chấm công tương ứng với tháng tính lương:

Tao_bang_luong_04

Có thể thêm cột, bớt cột trên bảng lương bằng cách nhấn vào chức năng Mẫu trên thanh công cụ để Sửa mẫu bảng lương.

Chương trình đã tự mặc định công thức cho các cột, có thể thiết lập lại công thức các cột trên bảng lương bằng cách nhấn chuột phải vào cột cần thiết lập công thức, chọn chức năng Lập công thức cho cột.

Nếu muốn sao chép dữ liệu của cùng 1 cột cho các dòng phía sau thì thực hiện chọn vào giá trị tại cột đó, nhấn chuột phải chọn chức năng Sao chép dữ liệu cho các dòng phía dưới.

Có thể nhập trực tiếp số liệu vào từng cột, sau đó nhấn Cất.

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu cần in.

NOTE_iconnoteTrường hợp hệ thống không có bảng chấm công tổng hợp mà chỉ có bảng chấm công chi tiết với thời gian tương ứng trên tab Chấm công, hệ thống sẽ lập bảng tính lương căn cứ vào bảng chấm công chi tiết.

hmtoggle_plus1Lập bảng lương thời gian theo giờ

Cho phép lập tính lương thời gian theo buổi căn cứ vào bảng tổng hợp chấm công theo giờ.

Tại phân hệ Tiền lương, chọn chức năng Tính lương bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Tính lương chọn chức năng Thêm).

Chọn loại bảng lương là Lương thời gian theo giờ:

Tao_bang_luong_05

Thiết lập thông tin thời gian, phòng ban cần tính lương.

Có thể lựa chọn tạo bảng tính lương từ một bảng lương đã có trên phần mềm hoặc tạo một bảng lương hoàn toàn mới.

Sau khi khai báo xong, nhấn Đồng ý, hệ thống tự động tính ra lương của nhân viên căn cứ vào bảng tổng hợp chấm công theo giờ đã được lập trên tab Tổng hợp chấm công tương ứng với tháng tính lương:

Tao_bang_luong_06

Có thể thêm cột, bớt cột trên bảng lương bằng cách nhấn vào chức năng Mẫu trên thanh công cụ để Sửa mẫu bảng lương.

Chương trình đã tự mặc định công thức cho các cột, có thể thiết lập lại công thức các cột trên bảng lương bằng cách nhấn chuột phải vào cột cần thiết lập công thức, chọn chức năng Lập công thức cho cột.

Nếu muốn sao chép dữ liệu của cùng 1 cột cho các dòng phía sau thì thực hiện chọn vào giá trị tại cột đó, nhấn chuột phải chọn chức năng Sao chép dữ liệu cho các dòn phía dưới.

Có thể nhập trực tiếp số liệu vào từng cột, sau đó nhấn Cất.

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu cần in.

NOTE_iconnoteTrường hợp hệ thống không có bảng tổng hợp chấm công tổng hợp mà chỉ có bảng chấm công chi tiết với thời gian tương ứng trên tab Chấm công, hệ thống sẽ lập bảng tính lương căn cứ vào bảng chấm công chi tiết.

hmtoggle_plus1Lập bảng lương tạm ứng

Cho phép lập các bảng tạm ứng lương cho nhân viên khi chưa đến kỳ tính lương.

Tại phân hệ Tiền lương, chọn chức năng Tính lương bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Tính lương chọn chức năng Thêm).

Chọn loại bảng lương là Lương tạm ứng:

Tao_bang_luong_07

Thiết lập thông tin thời gian, phòng ban cần tính lương.

Có thể lựa chọn tạo bảng tính lương từ một bảng lương đã có trên phần mềm hoặc tạo một bảng lương hoàn toàn mới.

Sau khi khai báo xong, nhấn Đồng ý, hệ thống tự động sinh ra bảng lương để nhập được số tiền tạm ứng lương trong kỳ:

Tao_bang_luong_08

Sau khi nhập xong số tiền tạm ứng, nhấn Cất.

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu cần in.

NOTE_iconnoteVới kỳ tính lương nào phát sinh bảng lương tạm ứng, đến cuối kỳ khi kế toán thực hiện lập bảng lương (cố định, theo buổi, theo giờ) hệ thống sẽ tự động lấy thông tin tạm ứng lương từ bảng lương tạm ứng sang cột Tạm ứng lương trong kỳ của bảng lương được lập.

1. Từ bảng lương, có thể lập chứng từ hạch toán chi phí lương thông qua chức năng Hạch toán lương => chứng từ sau khi được cất sẽ được lưu trên tab Hạch toán chi phí.

    2. Trường hợp muốn in phiếu lương cho từng nhân viên, chọn nhân viên trên danh sách bảng lương, sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng In phiếu lương.

         3. Đối với dữ liệu hạch toán đa chi nhánh và sử dụng cả hai hệ thống sổ (tài chính và quản trị), bảng lương được lập khi đang làm việc tại chi nhánh nào, sổ nào chỉ được lưu trên chi nhánh đó và sổ đó.

Xem thêm

Phân bổ chi phí lương

Thiết lập công thức tính lương

Tuỳ chọn in

Quản lý mẫu

Tìm nhanh nhân viên