Phân bổ lương

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Tiền lương > Tính lương >

Phân bổ lương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép phân bổ chi phí lương cho các đối tượng chịu chi phí (Công trình, đơn hàng, hợp đồng, đơn vị)

Cách thao tác

Thiết lập khoản lương trên bảng lương cần phân bổ chi phí:

Trên bảng lương chi tiết, nhấn chuột phải vào cột lương cần phân bổ chi phí, chọn chức năng Lập công thức cho cột:

Phan_bo_luong_01

Tại tab Thiết lập phân bổ và hạch toán, tích chọn "Khoản lương, bảo hiểm, kinh phí công đoàn cần phân bổ chi phí", cột nào tích chọn thì mới lấy lên Bảng phân bổ lương

Trên giao diện chi tiết bảng lương, sau khi Cất bảng lương, nhấn Phân bổ lương trên thanh công cụ:

Phan_bo_luong_02

Lựa chọn tiêu chí phân bổ:

Phân bổ theo đơn vị: Phân bổ chi phí lương của từng đơn vị/phòng ban cho các đối tượng chịu chi phí

Phân bổ chi tiết theo nhân viên: Phân bổ chi phí lương của từng nhân viên cho các đối tượng chịu chi phí

Nhấn Đồng ý, xuất hiện giao diện Phân bổ chi phí lương

Phan_bo_luong_03

Với tháng phân bổ đầu tiên, chương trình luôn mặc định đối tượng được phân bổ là chính đơn vị trên bảng lương, tỷ lệ phân bổ 100%, TK chi phí lương trong danh mục cơ cấu tổ chức của từng phòng ban. Tự thiết lập phân bổ cho các đối tượng bằng cách thêm dòng, chọn đối tượng được phân bổ, nhập tỷ lệ phân bổ và TK chi phí

Với các tháng phân bổ sau, chương trình sẽ luôn mặc định đối tượng được phân bổ và tỷ lệ phân bổ giống với tháng trước

Một số chức năng trên Bảng phân bổ:

Nạp lại dữ liệu từ bảng lương: nếu dữ liệu trên bảng lương đã thay đổi mà trước đó đã thực hiện phân bổ thì cần phải nhấn Nạp lại dữ liệu từ bảng lương để lấy lại dữ liệu mới nhất

Xuất khẩu ra Excel: Xuất khẩu kết quả phân bổ lương ra Excel để phục vụ cho nhu cầu quản trị

Xóa bảng phân bổ: Nếu đã thực hiện phân bổ nhưng không muốn phân bổ nữa thì thực hiện xóa bảng phân bổ

Sau khi hoàn thành việc phân bổ, nhấn Cất để lưu kết quả phân bổ

Sau đó nhấn Hạch toán lương trên thanh công cụ để hạch toán chi phí lương theo dữ liệu đã phân bổ