Tính lương

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Tiền lương >

Tính lương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Quản lý danh sách các bảng tính lương hàng tháng cho nhân viên trong doanh nghiệp.  

HDSD_TIENLUONG_Tinhluong_manhinhds

Trên tab Tính lương, có thể thực hiện các chức năng sau:

8 Lập bảng lương

8 Phân bổ chi phí lương

Xem thêm

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ