Lập bảng tổng hợp chấm công

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Tiền lương > Tổng hợp chấm công >

Lập bảng tổng hợp chấm công

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Cho phép lập bảng tổng hợp chấm công để phục vụ cho công tác tính lương hàng tháng.

Cách thao tác

hmtoggle_plus1Lập bảng tổng hợp chấm công theo buổi

Tại phân hệ Tiền lương, chọn chức năng Tổng hợp chấm công bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Tổng hợp chấm công chọn chức năng Thêm).

Chọn hình thức chấm công là Chấm công theo buổi:

Tao_bang_tong_hop_cham_cong_07

Thiết lập thông tin thời gian, phòng ban cần tổng hợp chấm công, sau đó nhấn Đồng ý:

Tao_bang_tong_hop_cham_cong_06

Kế toán có thể nhập trực tiếp số ngày công phát sinh trong tháng theo từng loại công phát sinh hoặc lấy thông tin tổng hợp chấm công từ một file excel thông qua chức năng Nhập khẩu trên thanh công cụ. Thao tác chi tiết cách nhập khẩu từ excel xem Tại đây.

NOTE_iconnote   Lưu ý: lấy tệp excel mẫu để nhập khẩu như sau: khi nhấn vào Nhập khẩu trên thanh công cụ

Tao_bang_tong_hop_cham_cong_05

Sau khi khai báo xong bảng tổng hợp chấm công, nhấn Cất.

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu cần in => có thể theo mẫu do phần mềm cung cấp hoặc theo mẫu đặc thù của doanh nghiệp (xem thêm chức năng Thiết kế mẫu chứng từ).

hmtoggle_plus1Lập bảng tổng hợp chấm công theo giờ

Tại phân hệ Tiền lương, chọn chức năng Tổng hợp chấm công bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Tổng hợp chấm công chọn chức năng Thêm).

Chọn hình thức chấm công là Chấm công theo giờ:

Tao_bang_tong_hop_cham_cong_08

Thiết lập thông tin thời gian, phòng ban cần tổng hợp chấm công, sau đó nhấn Đồng ý:

Tao_bang_tong_hop_cham_cong_09

Có thể nhập trực tiếp số giờ công phát sinh trong tháng theo từng loại công phát sinh hoặc lấy thông tin tổng hợp chấm công từ một file excel thông qua chức năng Nhập khẩu trên thanh công cụ. Thao tác chi tiết cách nhập khẩu từ excel xem Tại đây.

Sau khi khai báo xong bảng tổng hợp chấm công, nhấn Cất.

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu cần in => có thể theo mẫu do phần mềm cung cấp hoặc theo mẫu đặc thù của doanh nghiệp (xem thêm chức năng Thiết kế mẫu chứng từ).

NOTE_iconnote1. Có thể lập bảng chấm công tổng hợp từ các bảng chấm công chi tiết đã được lập trên tab Chấm công bằng cách tích chọn thông tin Tổng hợp từ các bảng chấm công chi tiết khi khai báo bảng tổng hợp hợp chấm công.

            2. Để thêm mới hoặc xoá bỏ thông tin về một nhân viên trên bảng chấm công, nhấn chuột phải trên bảng tổng hợp chấm công và chọn chức năng Thêm mới hoặc Xoá dòng.

             3. Để sao chép dữ liệu chấm công cho các dòng phía dưới, chọn dữ liệu muốn sao chép, nhấn chuột phải trên bảng tổng hợp chấm công và chọn chức năng Sao chép dữ liệu cho các dòng phía dưới.

          4. Từ bảng tổng hợp chấm công, có thể lập luôn bảng tính lương bằng cách chọn chức năng Sinh bảng lương trên thanh công cụ.

          5. Đối với dữ liệu hạch toán đa chi nhánh và sử dụng cả hai hệ thống sổ (tài chính và quản trị), hệ thống không cho phép lập bảng tổng hợp chấm công cho các chi nhánh có thời gian trùng nhau. Đồng thời, bảng tổng hợp chấm công được lập khi đang làm việc tại chi nhánh nào, sổ nào chỉ được lưu trên chi nhánh đó và sổ đó.

hmtoggle_plus1Hướng dẫn nhập khẩu Bảng tổng hợp chấm công.

Cách thao tác

1.Nhấn Nhập khẩu trên giao diện Bảng tổng hợp chấm công.

2.Tải tệp dữ liệu mẫu về máy.

html.clip0067

3.Sao chép thông tin ngày công lên file excel vừa tải về.

4.Lưu và đóng file excel.

5.Nhấn biểu tượng html.clip0068 để chọn file excel vừa lưu.

6.Chọn thông tin nhập khẩu tương ứng.

7.Nhấn Tiếp theo.

html.clip0069

Chương trình tự động ghép cột dữ liệu có thể nhận dạng được trên phần mềm với cột trên file excel

html.clip0070

8.Thực hiện ghép cột cho dữ liệu chưa được ghép (nếu cần)

Tích chọn bắt buộc với cột cần ghép.

Nhấn biểu tượng html.clip0071 tại Cột trên tệp dữ liệu để chọn dữ liệu cần ghép với Cột trên phần mềm.

Nhấn Tiếp theo.

html.clip0072

9.Xem kết quả kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu nhập khẩu tại cột Tình trạng.

10.Nhấn Sửa lại tệp dữ liệu nếu cần điều chỉnh lại cho đúng.

11.Nhấn Kiểm tra lại dữ liệu để kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu vừa điều chỉnh.

12.Nhấn Thực hiện phần mềm tự động cập nhật dữ liệu nhập khẩu vào phần mềm.

 

 

Xem thêm

Tuỳ chọn in

Quản lý mẫu

Tìm nhanh nhân viên