Chấm công

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Tiền lương >

Chấm công

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Quản lý danh sách các bảng chấm công chi tiết hàng tháng trong doanh nghiệp.  

HDSD_TIENLUONG_CHAMCONG_manhinhds

Trên tab Chấm công, có thể thực hiện các chức năng sau:

8 Lập bảng chấm công chi tiết hàng tháng

Xem thêm

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ