Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ >

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

8 Thanh công cụ trên màn hình danh sách chứng từ

Thanh_cong_cu_tren_danh_sach_chung_tu

Thêm: Cho phép khai báo các chứng từ: Phiếu thu, Phiếu chi, Hoá đơn mua hàng, Hoá đơn bán hàng, Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho...

Xem: Cho phép xem lại chứng từ đã lập, nhằm kiểm tra lại thông tin trên các chứng từ. Nếu phát hiện thông tin sai có thể sửa chữa lại được

Xóa: Cho phép xóa một chứng từ ra khỏi hệ thống. => Lưu ý: Đối với các chứng từ đã được ghi sổ thì không cho phép xóa. Nếu muốn xóa, cần phải bỏ ghi chứng từ trước.

Ghi sổ: Cho phép ghi sổ chứng từ để thống kê lên các báo cáo phân tích, thống kê.

Bỏ ghi: Cho phép loại bỏ thông tin của chứng từ trên các báo cáo phân tích, thống kê

Giúp: Cho phép hiển thị tài liệu hướng dẫn tương ứng với màn hình danh sách đang mở.

8 Thanh công cụ trên giao diện chứng từ

Thanh_cong_cu_tren_chung_tu

Trước: Xem chứng từ trước chứng từ hiện tại => kế toán cũng có thể chọn trở về chứng từ đầu bằng cách nhấn chuột vào mũi tên bên phải nút Trước, sau đó chọn Về đầu.

Sau: Xem chứng từ sau chứng từ hiện tại => kế toán cũng có thể chọn xem chứng từ cuối bằng cách nhấn chuột vào mũi tên bên phải nút Sau, sau đó chọn Về cuối.

Thêm: Cho phép khai báo chứng từ mới cùng loại với chứng từ đang xem trên màn hình.

Sửa: Cho phép sửa chứng từ đang xem trên màn hình => Lưu ý: Trước khi sửa, kế toán cần bỏ ghi sổ chứng từ rồi mới thực hiện sửa.

Cất: Cho phép lưu chứng từ vừa được khai báo hoặc sửa đổi thông tin => Lưu ý: Nếu kế toán lựa chọn chế độ Cất đồng thời ghi sổ trên Hệ thống\Tuỳ chọn\Tuỳ chọn chung, sau khi chứng từ được lưu hệ thống sẽ đồng thời ghi sổ luôn chứng từ đó.

Xóa: Cho phép xóa chứng từ ra khỏi hệ thống => Lưu ý: Trước khi xóa, kế toán cần bỏ ghi sổ rồi mới thực hiện xóa.

Hoãn: Cho phép hoãn hành động khai báo hoặc sửa chứng từ.

Ghi sổ: Cho phép ghi sổ chứng từ để thống kê lên các báo cáo phân tích, thống kê.

Bỏ ghi: Cho phép loại bỏ thông tin của chứng từ trên các báo cáo phân tích, thống kê

Nạp: Cho phép làm tươi dữ liệu, cập nhật dữ liệu mới nhất lên chứng từ.

Tiện ích\Đính kèm: Cho phép đính kèm chứng từ gốc vào thông tin chứng từ đang khai báo

Tiện ích\Thêm mới từ chứng từ hiện thời: Cho phép lập một chứng từ mới có thông tin giống với chứng từ đang xem.

Mẫu: Cho phép áp dụng mẫu chuẩn cho chứng từ hoặc thay đổi mẫu đang dùng cho phù hợp với yêu cầu nhập liệu. Chi tiết xem thêm Quản lý mẫu.

In: Cho phép in các chứng liên quan đến chứng từ đang xem => Ví dụ: đang xem chứng từ bán hàng thu tiền ngay bằng tiền mặt kế toán có thể in các chứng từ: Hóa đơn bán hàng, Hóa đơn GTGT, Phiếu thu, Phiếu xuất kho... Ngoài ra, kế toán cũng có thể thực hiện chức năng Tuỳ chọn inThiết kế mẫu chứng từ.

Giúp: Cho phép hiển thị tài liệu hướng dẫn tương ứng với chứng từ đang mở.

Đóng: Cho phép đóng chứng từ đang mở.