Thủ quỹ

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ >

Thủ quỹ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chương trình hỗ trợ người dùng với vai trò là thủ quỹ giao diện quản lý danh sách các Đề nghị thu, chi, Sổ quỹ tiền mặt, các biên bản kiểm kê có liên quan đến các hoạt động thu chi tiền,...

HDSD_Thuquy

Tại đây, có thể thực hiện các chức năng Ghi sổ/Bỏ ghi Đề nghị thu, chi; Xem Sổ quỹ tiền mặt, Xem Biên bản kiểm kê. Thao tác chi tiết như sau:

Ghi sổ/Bỏ ghi Đề nghị thu, chi

Ghi sổ

Nhấn chọn tab Đề nghị thu, chi

Chọn Đề nghị thu hoặc Đề nghị chi có tình trạng Chưa ghi sổ trên màn hình danh sách

Nhấn Thukho_iconGhiso trên thanh công cụ

Thuquy_Ghisoquy

Chọn hình thức ghi sổ theo ngày hạch toán trên chứng từ hay theo ngày tùy chọn

Nhấn nút Ghi sổ

Bỏ ghi

Nhấn chọn tab Đề nghị thu, chi

Chọn Đề nghị thu hoặc Đề nghị chi có tình trạng Đã ghi sổ trên màn hình danh sách

Nhấn Thukho_BoghiDenghiNXK trên thanh công cụ

Xem Sổ quỹ tiền mặt

Nhấn chọn tab Sổ quỹ tiền mặt

Nhấn Thuquy_Soquytienmat_iconChonthamso

HDSD_Thuquy_formThamso

Khai báo thông tin về kỳ báo cáo và loại tiền

Chương trình mặc định TK1111 cho phép chọn TK 111 và các tiết khoản của TK này

Nhấn Đồng ý

NOTE_iconnoteSau khi khai báo thông tin về kỳ báo cáo và loại tiền, nếu nhấn nút Xóa điều kiện thì chương trình sẽ tự động chuyển lại các giá trị trước khi khai báo

Xem Biên bản kiểm kê quỹ

Nhấn chọn tab Biên bản kiểm kê

Chọn biên bản kiểm kê quỹ trên màn hình danh sách

Nhấn chọn Thukho_iconXemCT trên thanh công cụ

Thuquy_Bienbankiemkequy

Nhấn Đóng