Quản lý mẫu chứng từ

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Tiện ích > Các tiện ích chung khác >

Quản lý mẫu chứng từ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Cho phép thiết lập các cột ẩn/hiện trên màn hình danh sách danh mục, trên giao diện nhập liệu chứng từ hoặc trên các báo cáo phân tích, thống kê số liệu.

Cách thao tác

hmtoggle_plus1Thiết lập mẫu trên giao diện danh sách các danh mục và chứng từ

Tại màn hình danh sách danh mục hoặc chứng từ, nhấn chuột phải và chọn chức năng Sửa mẫu:

HDSD_CACTIENICHCHUNGKHAC_QUANLYMAUCTU_B1

Tại đây, có thể thiết lập mẫu hiển thị trên màn hình danh sách danh mục/chứng từ như sau:

oTên cột trên giao diện: cho phép thay đổi lại tên cột trên màn hình danh sách danh mục/chứng từ theo nhu cầu quản lý của doanh nghiệp.

oGhi chú: cho phép nhập tên đầy đủ của cột trong trường hợp tên cột quá dài, bắt buộc viết tắt tên cột => sau khi thiết lập xong, trên màn hình danh sách khi kế toán di chuyển chuột vào tên viết tắt của cột, hệ thống sẽ tự động hiển thị tên đầy đủ.

oHiển thị: cho phép thiết lập chế độ ẩn/hiện các cột trên màn hình danh sách.

oCố định cột: nếu cột nào được tích chọn, thì trên màn hình danh sách cột đó sẽ được cố định ở vị trí đầu danh sách các cột.

oĐộ rộng: cho phép thiết lập độ rộng của các cột trên tab màn hình danh sách.

oBiểu tượng Bieu_tuong_mui_ten_len Bieu_tuong_mui_ten_xuong: cho phép thay đổi vị trị các cột trên màn hình danh sách.

Sau khi thiết lập xong mẫu, nhấn Cất => hệ thống sẽ tự động áp dụng theo mẫu vừa thiết lập.

  NOTE_iconnote1. Cột Tên cột dữ liệu chính là tên các trường thông tin trên giao diện danh mục/chứng từ, được hệ thống tự động lấy ra => không thể thay đổi được.

          2. Chức năng Sửa mẫu trên danh sách danh mục, chỉ được áp dụng đối với các danh mục Khách hàng, Nhà cung cấp, Nhân viênVật tư hàng hoá.

          3. Việc thiết lập mẫu trên giao diện danh mục/chứng từ được lưu riêng theo tài khoản của người thiết lập mẫu.

          4. Sau khi đã thực hiện chức năng Sửa mẫu, nếu muốn lấy lại mẫu mặc định ban đầu do phần mềm cung cấp, chọn chức năng Lấy mẫu ngầm định (trên giao diện Sửa mẫu hoặc chức năng chuột phải trên màn hình danh sách).  

          5. Có thể thiết lập nhanh việc ẩn/hiện các cột trên màn hình danh sách bằng cách nhấn chuột phải tại phần tên cột trên màn hình danh sách:

HDSD_CACTIENICHCHUNGKHAC_QUANLYMAUCTU_B2

hmtoggle_plus1Thiết lập mẫu trên giao diện nhập liệu của chứng từ

Trên giao diện nhập liệu của các chứng từ (phiếu thu, phiếu chi, chứng từ mua hàng, chứng từ bán hàng...), chọn chức năng Mẫu\Quản lý mẫu trên thanh công cụ:

Quan_ly_mau_chung_tu_01

Hệ thống đã thiết lập sẵn một Mẫu chuẩn (không cho phép xoá), thiết lập thêm các mẫu khác bằng cách nhấn chọn Thêm:

Quan_ly_mau_chung_tu_02

oTại đây, thiết lập mẫu hiển thị trên các tab chi tiết của chứng từ kế toán như sau:

Tên mẫu: cho phép đặt tên mẫu chứng từ để lưu trên màn hình danh sách Quản lý mẫu.

Tên cột trên giao diện: cho phép thay đổi lại tên cột trên các tab chi tiết của chứng từ kế toán theo nhu cầu quản lý của doanh nghiệp.

Ghi chú: cho phép nhập tên đầy đủ của cột trong trường hợp tên cột quá dài, bắt buộc viết tắt tên cột => sau khi thiết lập xong, trên các tab chi tiết của chứng từ, khi di chuyển chuột vào tên viết tắt của cột, hệ thống sẽ tự động hiển thị tên đầy đủ.

Hiển thị: cho phép thiết lập chế độ ẩn/hiện các cột trên tab chi tiết của chứng từ.

Cố định cột: nếu cột nào được tích chọn, thì trên tab chi tiết của chứng từ kế toán cột đó sẽ được cố định ở vị trí đầu danh sách các cột.

Độ rộng: cho phép thiết lập độ rộng của các cột trên tab chi tiết của chứng từ.

Không cho phép sửa: nếu cột nào được tích chọn, thì trên tab chi tiết của chứng từ kế toán cột đó sẽ không cho phép nhập liệu.

Biểu tượng Bieu_tuong_mui_ten_len Bieu_tuong_mui_ten_xuong: cho phép thay đổi vị trị các cột trên tab chi tiết của chứng từ kế toán.

oSau khi thiết lập xong cho từng tab chi tiết của chứng từ kế toán, nhấn Cất.

  NOTE_iconnote1. Cột Tên cột dữ liệu chính là tên các cột trên giao diện chứng từ được hệ thống tự động lấy ra => không thể thay đổi được.

          2. Việc thiết lập mẫu chứng từ kế toán sẽ được lưu riêng theo tài khoản của người thiết lập. Trường hợp muốn chia sẻ mẫu đang thiết lập với người dùng khác, tích chọn vào thông tin Dùng chung cho tất cả người dùng khác.

          3. Trường hợp chứng từ kế toán có nhiều tab chi tiết, nếu không muốn hiển thị tab nào trên giao diện chứng từ, kế toán sẽ tích chọn vào thông tin Không hiển thị "..." trên giao diện.

          4. Trường hợp muốn thiết lập một mẫu có giao diện giống như mẫu mang đi của hệ thống, nhấn chọn chức năng Lấy mẫu ngầm định.

          5. Ngoài các trường thông tin do hệ thống mặc định mang đi, có thể thiết lập thêm một số trường thông tin phục vụ cho nhu cầu quản lý của doanh nghiệp trên tab Thông tin bổ sung.        

Để chọn được mẫu đã thiết lập, thực hiện theo một trong hai cách sau:

oChọn mẫu từ danh sách Quản lý mẫu:

Quan_ly_mau_chung_tu_03

oChọn từ chức năng Mẫu trên thanh công cụ của chứng từ:

Quan_ly_mau_chung_tu_04

Để sửa lại mẫu đã thiết lập có thể thực hiện theo một trong hai cách sau:

oChọn từ chức năng Sửa trên thanh công cụ của màn hình danh sách Quản lý mẫu:

oNhấn chuột phải tại phần tên cột trên các tab chi tiết:

Quan_ly_mau_chung_tu_05

hmtoggle_plus1Thiết lập mẫu cho báo cáo phân tích, thống kê

Trên tab Báo cáo phân tích của các phân hệ: Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Kho...., chọn chức năng Mẫu\Quản lý mẫu trên thanh công cụ:

Quan_ly_mau_bao_cao_01

Hệ thống đã thiết lập sẵn một Mẫu chuẩn Mẫu ngoại tệ => mẫu ngoại tệ chỉ được thiết lập trên các báo cáo có liên quan đến việc thống kê theo tiền ngoại tệ.

Có thể thiết lập thêm các mẫu khác bằng cách nhấn chọn Thêm:

Quan_ly_mau_bao_cao_02

oTại đây, thiết lập mẫu báo cáo phân tích, thống kê như sau:

Tên mẫu: cho phép đặt tên mẫu báo cáo để lưu trên màn hình danh sách Quản lý mẫu.

Tên báo cáo: cho phép nhập tên của báo cáo để hiển thị khi in báo cáo.

Tab Thiết lập:

Tên cột trên giao diện: cho phép thay đổi lại tên cột trên báo cáo phân tích, thống kê theo nhu cầu quản lý của doanh nghiệp.

Ghi chú: cho phép nhập tên đầy đủ của cột trong trường hợp tên cột quá dài, kế toán bắt buộc viết tắt tên cột => sau khi thiết lập xong, trên màn hình báo cáo phân tích, thông kê, khi di chuyển chuột vào tên viết tắt của cột, hệ thống sẽ tự động hiển thị tên đầy đủ.

Thuộc nhóm: chỉ hiện thị đối với các báo cáo có các cột được nhóm theo từng nhóm khác nhau => không được phép sửa lại thông tin này.

Hiển thị: cho phép thiết lập chế độ ẩn/hiện các cột trên màn hình báo cáo phân tích, thống kê.

Vị trí cột: hiển thị thứ tự các cột trên màn hình báo cáo phân tích, thống kê => vị trí của các cột sẽ được thay đổi khi sử dụng biểu tượng Bieu_tuong_mui_ten_len Bieu_tuong_mui_ten_xuong.

Độ rộng: cho phép thiết lập độ rộng của các cột trên màn hình báo cáo phân tích, thống kê.

Cố định cột: nếu cột nào được tích chọn, thì trên tab màn hình báo cáo phân tích, thống kê cột đó sẽ được cố định ở vị trí đầu danh sách các cột.

Tab Xem trước: cho phép xem trước mẫu báo cáo (có dữ liệu) theo các thông tin đã được khai báo trên tab Thiết lập.

oSau khi thiết lập xong mẫu báo cáo, nhấn Cất.

  NOTE_iconnote1. Cột Tên cột dữ liệu chính là tên các cột trên giao diện chứng từ được hệ thống tự động lấy ra để hiển thị trên báo cáo => không thể thay đổi được.

          2. Việc thiết lập mẫu báo cáo sẽ được lưu riêng theo tài khoản của người thiết lập. Trường hợp muốn chia sẻ mẫu đang thiết lập với người dùng khác, tích chọn vào thông tin Dùng chung cho tất cả người dùng khác.

          3. Trường hợp muốn thiết lập một mẫu báo cáo có giao diện giống như mẫu mang đi của hệ thống, nhấn chọn chức năng Lấy mẫu ngầm định.

          4. Trường hợp muốn bổ sung thêm cột trên báo cáo phân tích, thống kê, sử dụng chức năng Thêm cột.        

Để chọn được mẫu báo cáo đã thiết lập, thực hiện theo một trong hai cách sau:

oChọn mẫu từ danh sách Quản lý mẫu:

Quan_ly_mau_bao_cao_03

oChọn từ chức năng Mẫu trên thanh công cụ của tab Báo cáo phân tích:

HDSD_CACTIENICHCHUNGKHAC_QUANLYMAUCTU_B3

Để sửa lại mẫu đã thiết lập thực hiện theo một trong hai cách sau:

oChọn từ chức năng Sửa trên thanh công cụ của màn hình danh sách Quản lý mẫu:

oNhấn chuột phải tại phần tên cột trên báo cáo phân tích, thống kê:

HDSD_CACTIENICHCHUNGKHAC_QUANLYMAUCTU_B4