Thêm cột cho báo cáo động

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Tiện ích > Báo cáo >

Thêm cột cho báo cáo động

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép thêm cột cho báo cáo động

Cách thao tác

Tại màn hình xem báo cáo:

HDSD_TIENICH_BAOCAO_Themcotchobaocaodong_b1

Nhấn chuột phải vào màn hình báo cáo, chọn chức năng Sửa mẫu:

Xem_bao_cao_06

Nhấn Thêm cột:

Them_cot_bao_cao_01

Nhập tên cột, VD: Tổng giảm trừ doanh thu

Chọn định dạng số cho cột theo: Số lượng hay số tiền, quy đổi...

Công thức: nhấn đúp chuột vào tên cột dữ liệu để lấy lên công thức, sau đó dùng phép tính +, -, *, /, (, ) để thiết lập

Nhấn Kiểm tra công thức để kiểm tra tính hợp lệ của công thức:

oNếu công thức hợp lệ thì nhấn Đồng ý để lưu cột vừa thêm vào báo cáo

oNếu công thức không hợp lệ thì cần sửa lại công thức cho đúng.

Tai màn hình sửa mẫu, tích chọn để hiển thị cột vừa thêm mới

Them_cot_bao_cao_02

Để sửa lại cột vừa thêm, nhấn chuột phải chọn chức năng Sửa cột

Nhấn Cất để lưu mẫu báo cáo vừa sửa.