Thiết lập báo cáo tài chính

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Tiện ích >

Thiết lập báo cáo tài chính

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép thêm, sửa và thiết lập công thức cho các chỉ tiêu được lấy lên các báo cáo tài chính sao cho phù hợp với hệ thống tài khoản được sử dụng tại các doanh nghiệp. Các báo cáo tài chính có thể thay đổi được công thức gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (theo phương pháp trực tiếp); Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (theo phương pháp gián tiếp); Thuyết minh báo cáo tài chính và Tờ khai quyết toán thuế TNDN.

Cách thao tác

Vào menu Tiện ích\Thiết lập báo cáo tài chính, xuất hiện hộp hội thoại:

ThietlapBCTC_01

Nhấn mũi tên bên phải mục Tên báo cáo để chọn báo cáo cần thiết lập lại công thức báo cáo cho các chỉ tiêu có liên quan

Mã chỉ tiêu: Là số của các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán

Tên chỉ tiêu: Tên chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán

Tên tiếng Anh: Tên chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán bằng tiếng anh

Thuyết minh: Thể hiện chỉ tiêu đó trên Thuyết minh báo cáo tài chính

Loại chỉ tiêu: Xác định là chỉ tiêu Tổng hợp hay Chi tiết

Nhấn chọn biểu tượng IconThietlapcongthuc_ThuyetminhBCTC bên phải cột Công thức tương ứng với từng chỉ tiêu muốn thiết lập lại

ThietlapBCTC_ThietlaplaiBCTC_01

Để sửa lại các toán hạng trong công thức, nhấn đúp chuột vào dòng toán hạng tương ứng và chọn lại giá trị tương ứng ở các cột Phép tính, Ký hiệu, Tài khoản trong danh sách sổ xuống

Để thêm dòng toán hạng mới cho công thức nhấn Thêm dòng sau đó thao tác tương tự như trên.

Nhấn Đồng ý để hoàn tất việc thiết lập lại công thức cho chỉ tiêu đã chọn

Nhấn Cất để lưu lại các thông tin vừa thiết lập.

Chọn hiển thị thông tin người ký nào lên báo cáo, thông tin người ký được khai báo trên danh mục cơ cấu tổ chức:

NOTE_iconnote 1. Đối với các báo cáo tài chính khác (Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp, Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước…), cũng thực thao tác tương tự như với Bảng cân đối kế toán.

2.Để thêm 1 dòng chỉ tiêu báo cáo tài chính nhấn ThietlapBCTC_Themdongchitiet trên màn hình thiết lập báo cáo tài chính. Ngược lại để xóa 1 dòng chỉ tiêu báo cáo tài chính nhấn ThietlapBCTC_Xoadongchitiet trên màn hình thiết lập báo cáo tài chính.