Báo cáo

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Tiện ích >

Báo cáo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép tìm kiếm và xem tất cả danh sách báo cáo của các phân hệ

Cách thao tác

Nhấn chuột vào biểu tượng Báo cáo trên thanh công cụ:

HDSD_BAOCAO_manhinhds

Chọn vào dấu cộng ở thư mục báo cáo của từng phân hệ, nhấn đúp chuột vào báo cáo cần xem hoặc chọn báo cáo cần xem và nhấn nút Xem, xuất hiện giao diện chọn tham số:

HDSD_BAOCAO_B2

Sau khi chọn tham số, nhấn Đồng ý.

Tìm kiếm báo cáo: Tích chọn vào tab Danh sách báo cáo

HDSD_BAOCAO_timkiembaocao

oGõ tên báo cáo cần tìm kiếm như hướng dẫn trên hình

Tùy chỉnh ẩn báo cáo và sắp xếp thứ tự báo cáo: Nhấn nút Tùy chỉnh báo cáo, xuất hiện giao diện Tùy chỉnh báo cáo

Danh_sach_bao_cao_02

oĐể ẩn báo cáo: Tích chọn vào báo cáo cần ẩn trên danh sách

oĐể sắp xếp thứ tự báo cáo: Chọn báo cáo cần sắp xếp thứ tự, nhấn mũi tên lên trên hoặc xuống dưới đển chuyển báo cáo đó đến thứ tự mong muốn.

oNhấn Đồng ý để lưu lại việc thiết lập.